TÁVMUNKA SZABÁLYZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZZEL VÉGZETT TÁVMUNKÁRA

 

Bevezetés

A Támunka szabályzat célja, tárgya


A ……………………………/vállalkozás/ (a továbbiakban: ……….. vagy Társaság) azzal a céllal biztosítja a távmunka-végzési lehetőséget a munkavállalóinak, hogy

  • csökkentse a munkavállalók számára az utazással kapcsolatos költségeket, különös tekintettel a megváltozott egészségügyi vagy családi helyzetű munkavállalókra,
  • elősegítse a rugalmas munkavégzési formák terjedését a munkavállalók részére,
  • megtartsa a jelenlegi és jövőbeli működéshez fontos munkavállalókat,
  • csökkentse a munkavégzéshez szükséges ingatlanbérleti / fenntartási költségeit,

Jelen szabályzat a(z) ……………(vállalkozás) azon munkavállalói részére rögzíti a távmunka-végzésre vonatkozó feltételeket, akik munkájukat legalább részben távmunka-végzés keretében látják el.

Általános irányelvek


Csak érvényes munkaszerződéssel rendelkező …………....(vállalkozás) munkavállalók jogosultak részt venni a távmunka-végzésben a jelen szabályzatban részletezett feltételek teljesülése esetén.

Jelen szabályzat a fedlapon jelzett napig érvényes, és a(z) …………(vállalkozás) minden egységénél alkalmazandó. A szabályzat érvényességének lejárta után a munkáltató új szabályzatot adhat ki, a jelenlegivel egyező, vagy módosított tartalommal. A munkáltató egyoldalúan jogosult a jelen szabályzat módosítására, részben/egészben történő hatályon kívül helyezésére.

A szabályzatnak a jogszabályi változások, a cég szükségletei, piaci tényezők illetve költségvetési korlátok következményeként történő módosítását vagy hatályon kívül helyezését a …………..(beosztás, pl. HR igazgató) hagyja jóvá /ezt megelőzően az Mt. szerint kikéri róla az üzemi tanács és a szakszervezet véleményét/.

A jóváhagyott szabályzat alóli esetleges kivételek csak a ……..(pl. HR igazgató) jóváhagyásával, illetve – amennyiben a jelen szabályzat ettől eltérően rendelkezik - a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő jóváhagyások esetén lehetségesek.

Fogalmak és rövidítések


A jelen szabályzatban használt alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

Fogalom, rövidítés

Leírás

Munkavállaló

A(z) ………….alkalmazottja, aki érvényes munkaszerződéssel rendelkezik.

Munkáltató

A(z) …………….

Távmunkás munkavállaló

A(z) …………olyan munkavállalója, aki távmunka végzés keretében történő foglalkoztatásra is lehetőséget adó munkaszerződéssel rendelkezik

Ügyvezető igazgató

Jelen szabályzatban ez alatt a(z) …….bármely ügyvezető igazgatója értendő.

HR

Human Resources Management – Emberi erőforrás gazdálkodás

A HR-en belül a HR igazgató és a kompenzációs szakértő jogosultak a távmunka végzés szabályzattal és alkalmazásával kapcsolatban javaslattételre, jóváhagyásra és információ adására, ezért jelen szabályzatban őket értjük HR alatt.

Távmunka

Távmunkáról beszélünk, ha a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Távmunka-végzés lehet a munkahely szempontjából teljes vagy részleges távmunka.

Teljes távmunka

Ha a munkavállaló a teljes munkaidejében távmunkában dolgozik

Részleges távmunka

Ha a munkavállaló a munkaideje egy részében a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, munkaideje másik részében pedig a(z) ……. székhelyén, telephelyén végez munkát.

Számítástechnikai eszköz

Információtechnológiai vagy számítástechnológiai eszköz, rendszer

Üzletágvezető

Service Line vezető, a CEO direkt riportja

Security office

Jelen szabályzatban ez alatt a(z) ……információbiztonsággal foglalkozó egysége értendő.

CEO

Chief Executive Officer - ügyvezető igazgató

PQIT

Process Quality and IT szervezeti egység

Mt.

A hatályos Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény)

(pl. Azgard)

………..(vállalkozás) helyiség és munkaállomás nyilvántartó alkalmazása

Shared desk

A(z) …….(pl. mAzgard) rendszerben foglalható munkaállomás a(z) ……….dolgozói számára

 

A távmunka-végzésre létesített munkaviszony
A távmunka végzés feltételei


A(z)…………….-nál távmunkás státuszt már munkaviszony kezdetekor is lehet létesíteni. Ennek előfeltétele a közvetlen vezető hozzájárulása, aki erről a területért felelős felső vezetőt is tájékoztatja.

A távmunka-végzés további előfeltétele a távmunka-végzés keretében történő foglalkoztatásra lehetőséget adó munkaszerződés illetve munkaszerződés-módosítás megléte. Távmunka-végzésre szóló munkaszerződés (ideértve az erre irányuló módosítást is) csak jelen szabályzatban meghatározott, az információbiztonsági követelmények teljesítése esetén, egyedi elbírálás alapján, a munkavállaló felettese(i) engedélyével a szabályzatban részletezett feltételek teljesülése esetén köthető.

A munkáltató köteles a munkavállalót írásban tájékoztatni a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól. A távmunkavégzéshez szükséges a munkavállaló arra vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalása, hogy a munkavégzés helyét az írásbeli tájékoztatás szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A munkavállaló köteles írásbeli kötelezettségvállalását betartani, és a munkavégzés helyét az írásbeli tájékoztatás szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel megválasztani. A munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – a munkáltató és a munkavállaló eltérő megállapodása hiányában - számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A távmunka végzés munkavállalói célcsoportjai

Távmunka végzésben a(z) ………. által vállalt szolgáltatásnyújtási szerződésekben előírt rendelkezésre állási idők betarthatóságának érdekében csak korlátozott számban vehetnek részt a munkavállalók. A vállalat meghatározza, és évente felülvizsgálja, hogy üzletáganként/üzemegységenként/telephelyenként a keretlétszám maximum hány százaléka dolgozhat távmunkában.

A munkavállaló által végzett feladatok jellege is befolyásolhatja a távmunka-végzés lehetőségét,  pl. bizalmas adatkezelés, valamint ügyféligény,  stb. is kizáró tényező lehet az elbírálás során. Az előbbiekre vonatkozó döntés az adott üzletág/telephely vezetőjének felelősségi körébe tartozik, és e döntés a ………… (pl. TEWE)  jelentkezési felületen keresztül érvényesíthető az érintett vezető által. 

A távmunka végzés kezdete

A munkavállalók kiválasztása távmunka-végzésre folyamatosan történik. A jelentkezési folyamatra vonatkozó részletes lépések és felelősségek a kapcsolódó folyamatleírásban találhatók.

(Távmunka folyamat_HU_PI_ITSH, lásd: Kapcsolódó dokumentumok)

A jelentkezési és kiválasztási folyamat fő lépései a következők:

1. Távmunkában részt venni a szükséges ……………….(pl. TEWE) online jelentkezési folyamat elindításával lehet. (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

2.  A távmunkával kapcsolatos szabályozások megismerésének és elfogadásának célja, hogy a munkavállaló tudomást szerezzen a távmunka alapvető személyi és infrastrukturális előfeltételeiről és megbizonyosodhasson arról, hogy körülményei lehetővé teszik-e a távmunka-végzést.  Valamint, hogy az ott megismert tudásanyagnak teljes mértékben eleget téve jár el munkavégzése során.

3. A kitöltött jelentkezést a közvetlen felettesnek kell jóváhagynia a ………..(pl. TEWE) felületen keresztül. (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

4. A végső jóváhagyás, az információbiztonsági kockázatokat is figyelembe véve, minden esetben az felső vezető (pl. igazgató, stb.), vagy a szervezeti hierarchiában a következő szintű vezető felelőssége, kivételek esetén az ő feladata a hozzájárulások beszerzése (lásd 3.1 pont). (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

5. Az elvégzendő teendőkről a ……………..(pl. TEWE Toolon) keresztül kap a jelentkező tájékoztatást. (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

6.  A munkavállalónak a szükséges gondoskodnia a TIKS kártya, a VPN hozzáférés meglétéről, és a szükséges munkaeszközök igényléséről. (lásd 3.5.7. pont) (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

7. A szükséges lépések megtételét követően a HR gondoskodik a munkaszerződés módosítás elkészítéséről, melynek hatályáról a munkavállalót és közvetlen vezetőjét a ……….(pl. TEWE Toolon) keresztül tájékoztatja. A dokumentum átadásáról a HR gondoskodik. (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

A távmunka végzés vége


A következő módokon szűnhet meg a távmunkás munkavállaló távmunka-végzés keretében történő foglalkoztatása:

a)  távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásról általános foglalkoztatásra áttérést tartalmazó munkaszerződés módosítás esetén/távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatást tartalmazó munkaszerződés-módosítás megszűnése esetén – ideértve a felek általi közös, vagy egyoldalú megszüntetést – több munkavégzési hely esetén a másik munkavégzési helyen/munkaviszony módosítást megelőző munkaszerződés szerinti folytatásával. Ezen esetekben a távmunkás státusz megszűnését a ………….(pl. TEWE ) felületen kell kezdeményezni. 

b)  munkaviszony megszűnése esetén.

(Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

Felül kell vizsgálni a távmunkára vonatkozó munkaszerződés fenntarthatóságát:

a)  csoport és telephely változás esetén. Ezt a munkavállaló közvetlen vezetője mérlegeli.  Amennyiben a munkavállaló távmunkás státusza nem fenntartható, a közvetlen vezetője a Távmunkás státusz megszűnését a ………..(pl. TEWE) felületen keresztül kezdeményezheti.

b)  érintett munkafolyamatok adatbiztonsági feltételeinek megváltozása esetén,

c)  a felettes vezető döntése alapján, amennyiben teljesítmény-visszaesés következik be vagy a részvételi feltételek szempontjából jelentős egyéb körülmény változik. Amennyiben a munkavállaló távmunkás státusza nem fenntartható, a közvetlen vezetője a Távmunkás státusz megszűnését a ……………(pl. TEWE) felületen keresztül kezdeményezheti.

d) a távmunkás munkavégzési hely megváltozása esetén. Ebben az esetben a módosítási/megszűntetési igény a ………..(pl. TEWE) felületen keresztül jelezhető.

e) a távmunkában töltött napok megváltozás esetén. Ebben az esetben a módosítási igény a ………….(pl. TEWE) felületen keresztül kezdeményezhető a munkavállaló által. A távmunkás státusz megszűnését a …………..(pl. TEWE felületen) keresztül a közvetlen vezető kezdeményezheti.

(Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

A távmunkára vonatkozó munkaszerződés fenntarthatóságának felülvizsgálatát a munkavállaló, a közvetlen vezető, a HR és …………….(pl. a vállalkozás Biztonsági Szolgálata) is kezdeményezheti, ha olyan információ birtokába kerül, ami a felülvizsgálatot indokolja. A felülvizsgálat során a kiválasztásban résztvevők újra megvizsgálják a távmunkás foglalkoztatás fenntartásának lehetőségét. Amennyiben a felülvizsgálat alapján megállapítják, hogy az érintett távmunkás munkavállaló távmunka keretében történő foglalkoztatása nem tartható fenn, kezdeményezni kell a távmunkás munkavállaló távmunka-végzés keretében történő foglalkoztatásának megszüntetését a ……….(pl. TEWE) felületen, azaz a munkaszerződés módosítását, illetve - amennyiben a munkaszerződés módosítására nincs lehetőség és ennek törvényi feltételei fennállnak – a munkaviszony megszüntetését. (Az eltérő gyakorlatot itt kell rögzíteni.)

 

A teljes szabályzatot egy egyszerű regisztrációt követően elküldjük neked e-mailben!