REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

I. Az pénzkezelési szabályzat elkészítésének kötelezettsége

A pénzkezelési szabályzat elkészítése a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Sztv. 14. § (5) d) pontjában rögzített kötelezettség, a 14. Sztv.14. § (8) bekezdés előírásai alapján készült.

A szabályzat elkészítésének és aktualizálásának határideje:

- újonnan alakuló gazdálkodó a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni.

- törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

A szabályzat elkészítéséért felelős személy

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

II. Az pénzkezelési szabályzat célja

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy meghatározza a vállalkozás pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatokat:

 • a bankszámláin, illetve készpénzben történő pénzforgalom lebonyolításának rendjét,
 • a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait,
 • a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét,
 • a napi záró készpénzállomány maximális mértékét,
 • a pénzszállítás rendjét,
 • a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat,
 • a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

III. A pénzkezelés alapvető személyi feltételei a vállalkozásnál

A vállalkozásnál a pénzkezelést részben vagy egészben a pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) vagy egy személyben a szervezet vezetője láthatja el.

Ennek megfelelően a szabályzat a két alternatívának megfelelően tartalmazza a rendelkezéseket, a vállalkozás számára releváns alternatívát kell rögzíteni.

 1. A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el
 2. B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

 

IV. A pénzforgalom és pénzkezelés szabályai

IV. 1. A pénzkezelés módjai

A vállalkozás a Társasági szerződésében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységei, feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat, amennyiben pénzforgalmi számla nyitására kötelezett a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján a pénzforgalmat pénzforgalmi bankszámlán (bakszámlákon) köteles lebonyolítani. A házipénztárban csak akkora nagyságú készpénzmennyiség lehet, amely a készpénzben lebonyolított forgalomhoz nélkülözhetetlen, az azt meghaladó pénzmennyiséget bankszámlán kell tartani.

A leggyakrabban elforduló pénzkezelési módok:

 • bankszámla (forint- és devizaszámlák)
 • banki értékmegőrzők (széf)
 • értékpapírok (postai bélyegek, illetékbélyegek, közteherjegyek, letéti jegyek, egyéb értékpapírok)
 • utalványok (étkezési jegyek, ajándékutalványok stb.)
 • csekkek (saját készpénzfelvételi és kapott csekkek)

IV.2. A pénzkezelés rendjéért felelős személy

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

A felelősség kiterjed az elszámolás és a nyilvántartás rendjének kialakítására, a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A pénzkezeléshez kapcsolódó felelősségre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó munkaköri leírás(ok) rögzítik.

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el.

A pénzkezelés rendjéért pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) felel.

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el.

A pénzkezelés rendjéért a szervezet vezetője felel.

(Válassza ki az Önre vonatkozó részt)

IV.3. Fizetési módok

Ha más jogszabály a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, akkor az ügyfelekkel, partnerekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni:

a) átutalás

egyszerű átutalás

csoportos átutalás

bankkártyával kezdeményezett

b) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz

csekk,

bankkártya

elektronikus pénz

c) készpénzfizetés

d) azonnali fizetési rendszerben teljesített fizetési műveletek

Ennek keretében a vállalkozásnál bevezetett megoldások:

  REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

 • Bankkártya terminál;
 • QR kódra épülő rendszer (statikus vagy egyedi);
 • Banki fizetési kérelem;
 • Mobiltelefonos illetve webes alkalmazások.

E pontban – ha a vállalkozás a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján, nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesítheti – a fentiek közül választott megoldást (de legalább bankkártya terminált biztosítani kell a vásárlók számára) kell bemutatni. Ehhez segédletet e szabályzat minta …. számú mellékletében adunk.

Amennyiben a vállalkozás a tevékenységével kapcsolatban felmerült beszerzések ellenértékét egyenlíti ki a felsorolt, azonnali fizetési megoldások valamelyikével, úgy az ezzel összefüggésben szerződött pénzintézet megnevezését, a számlaszámot itt meg kell adni. Továbbá céges bankkártya, illetve a QR kódra épülő rendszer, a mobiltelefonos, illetve webes alkalmazások futtatásához használt céges mobiltelefon készülék használatával kapcsolatos szabályzatot is el kell készíteni – önálló, vagy e keretek közé illesztett (lsd. IV./4.3. pontban) formában.  

Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. A szervezet mind a külföldi, mind a belföldi üzleti partnereivel devizával és valutával, belföldi fizetőeszközzel történő fizetésben megállapodhat, ha jogszabály attól eltérően nem rendelkezik.

A készpénzfizetéseket érintően figyelemmel kell lenni arra, hogy az Art. – e szabályzat összeállításakor hatályos – rendelkezései (114. § (3)-(4) bekezdése) szerint, amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot.

Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

Az ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.

A ……………………..(vállalkozás) fentiekre figyelemmel, az Áfa tv. hatálya alá tartozó üzleti partnereitől nem fogad be a megjelölt értékhatárt meghaladó készpénzfizetéses számlákat, illetve nem állít ki ezen értékhatárt meghaladóan áfa-adóalany partnerei számára készpénzfizetéses számlákat.

Amennyiben az Art. szerint rögzített értékhatárt túllépő bizonylat kerül a házipénztárt kezelő személyhez, úgy a következők szerint kell eljárnia:

/Ha a házipénztárt az ügyvezető/tulajdonos kezeli, úgy a számlákat visszaküldi a kibocsátónak fentiek szerinti indokkal, illetve érvényteleníti azt és átutalásos számlát állít ki helyette.

Ha más személy a pénztáros: jelzi a problémát a számlák kiállításáért/befogadásért felelős személynek és egyeztetésüknek megfelelően jár el. A vállalkozásnál alkalmazott eljárásrend. /

Továbbá az Art. 40. § -a értelmében, a készpénzfizetés napjától számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási

tevékenységet nem folytató természetes személyek kivételével - be kell jelentenie a kapcsolt

vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások

készpénzben teljesített kifizetéseit.

A bejelentési kötelezettséget az adóhatóság által rendszeresített „40” jelű, „Bejelentés a

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

készpénzfizetésről” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni.

A……………………………………….-nál (vállalkozásnál) e bejelentés megtételéért felelős személy: ………………………………………..

/Ha a vállalkozó árukereskedelmet folytat: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti bejelentési kötelezettség – ez független az Art. 114. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségtől- kiterjed az árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését.

Amennyiben a vállalkozás megtette e bejelentést, úgy célszerű a vonatkozó szabályzatot a jelen szabályzattal együtt – annak mellékleteként – kezelni. /

IV.4. Bankszámlák kezelése

IV.4.1. A bankszámla kezelés általános szabályai

A bankszámla felett csak a bankszámla-szerződésben meghatározott személyek rendelkezhetnek. A bankszámlák felett rendelkezési jogosultságokról nyilvántartást kell vezetni (1.sz. melléklet).

A bankszámla feletti rendelkezés a hitelintézettel kötött megállapodás szerint létrehozható

 • írásban, átutalási megbízás kitöltésével,
 • távközlési eszközön keresztül szóban,
 • számítógépen elektronikusan.

A bankkártyával a gazdálkodó szervezet vezetője vagy az általa meghatározott személyek teljesíthetnek kifizetéseket, illetőleg vehetnek fel készpénzt.

A bankszámla javára történő befizetés teljesíthető

 • készpénz átutalási megbízással
 • készpénzbefizetéssel,
 • azonnali elektronikus fizetési lehetőségek alkalmazásával (lsd. /3. pontban)

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

A bankszámla kezelésének szabályai

 • követni kell a bank előírásait a bizonylatok kitöltésére vonatkozóan, illetve a számítógépes átutalásokra vonatkozó előírásokat,
 • a banki átutalásokon szükséges adatokat fel kell tüntetni

 

 

A teljes 2022-es Pénzkezelési szabályzatot egy egyszerű regisztrációt követően elküldjük Önnek e-mailben!