REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS IRATMINTÁT!

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

 

Egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére

(általános és építőipari szerződés minta)

 

1. Szerződő felek

Megrendelő

név/cégnév:                          

székhelye:

levelezési címe:

KSH statisztikai számjele:

adószáma:

(a továbbiakban: Megrendelő)

 

Vállalkozó

név/cégnév:                          

székhelye:                            

levelezési címe                     

cégjegyzékszáma:

adószáma:                           

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS IRATMINTÁT!

számlavezető bank:

számlaszám:

képviseli:                             

(a továbbiakban: Vállalkozó)

 

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

 

1. Előzmények

1.1 Jelen szerződés megkötéséig a Felek a …………. adott árajánlat alapján jutottak el.

1.2 A Szerződő felek jelen szerződést azzal kötik meg, hogy az itt külön fel nem sorolt jogszabályokon kívül a szerződéskötés alapjának tekintik különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, (a továbbiakban: Ptk.) valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet.

2. A Szerződő felek

a. A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alatt nem áll, a tevékenység végzésére jogosultak, és megfelelő felhatalmazással bírnak ahhoz, hogy jelen szerződést megkössék.

b. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység végzésére jogosult, rendelkezik az annak ellátásához szükséges engedélyekkel, megfelelő szakmai jártassággal.

c. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor minden olyan adat és információ rendelkezésére áll, amelyek a szerződés teljesítését lehetővé teszik.

3. A szerződés tárgya

3.1. A mellékletként e szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerinti …………………. munkák elvégzését e szerződésben meghatározott feltételekkel:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja a jelen szerződés aláírását megelőzően az általa, mint kivitelezőtől elvárható szakmai gondossággal benyújtott költségvetési anyagában szereplő, az e szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerinti ………../építőipari kivitelezési munkák elvégzését.

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS IRATMINTÁT!

 

4. A Megrendelő feladatai, jogai és kötelezettségei

4.1 A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére (amennyiben szükséges) a munkálatokhoz szükséges áramot és vizet a Megrendelő saját költségére biztosítani.

4.2 A Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben rögzített munkálatok kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

4.3 A Megrendelő hozzájárul Alvállalkozók alkalmazásához azzal, hogy tevékenységükért a Vállalkozó akként felel, mint ha a munkálatokat maga végezte volna el.