REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

(önkormányzat, intézmény)

 

 

VEZETÉKES - ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

(minta)

 

Hatályos: 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

  1. §. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hivatali telefonhasználatról

– figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a helyi viszonyokra - az alábbi szabályzatot adom ki:

 

2. 

 

3. 

 

A szabályzat célja, hogy a telefonhasználat során biztosítsa a munka elsődlegességét, megteremtse az ügyintézés érdekében az azonosíthatóság követelményét, valamint elősegítse a telefonköltségek csökkentését.

 

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 4.

 

A szabályzat hatálya kiterjed:

5. a) a …………………………-nál (önkormányzat, intézmény) valamint …………….-nál (nemzetiségi önkormányzat, telephely, stb.) munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójára, akinek munkakörével összefügg a telefonhasználat továbbá azokra, akik valamilyen jogviszony alapján jogosult hivatali telefon használatára (a továbbiakban: munkatárs);

6. b) az épületben lévő telefon használatra;

7. c) a ……………..(önkormányzat, intézmény) tulajdonában lévő, illetve általa bérelt vezetékes telefonjaira, SIM kártyára, valamint mobil internet stick-re.

 

/Önkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodók esetében rögzítendő pont: „A hivatali telefon részletszabályozására – jelen rendelkezés általános szabályzatának betartásával – az Ávr. 13.§-a alapján a költségvetési szerv vezetője jogosult.”/

 

8.

 

A szabályzat alkalmazásában:

a)a vezetékes telefon: helyhez kötött távbeszélő készülék, mely földi központokon keresztül kapcsolt hálózaton keresztül terjed, amelynek végpontjai, készülékei fixek;

9. b) mobiltelefon: nem helyhez kötött, hordozható elektronikus távbeszélő készülék;

10. c) SIM kártya: előfizető-azonosító egység (Subscriber Identity Module). Műanyag kártyán található kisméretű, egyszerű integrált áramkör. A mobilkészülékbe helyezve

az előfizető azonosítására használják. A SIM-kártya a mobilkészülék részegysége.

Biztonsági, valamint az előfizetőre vonatkozó adatokat és algoritmusokat tartalmaz.

11. d) PIN-kód: Személyes azonosítószám (Personal Identification Number). Lehetővé teszi

a telefonhasználatot a hívások és az adatátvitel végrehajtásához;

e)Telefon hivatali célú használata: a hivatal munkájával kapcsolatos ügykörbe tartozó

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

telefonos információáramlás megvalósítása;

f)Telefon magáncélú használata: a …………….) önkormányzat, intézmény) munkájával nem kapcsolatos saját célra megvalósított információáramlás.

 

 

12. t

 

13. 

 

1.1. A……………………………..(önkormányzat, hivatal, intézmény) vezetékes telefonszolgáltatója a ………………………….(szolgáltató megnevezése)

1.2. A vezetékes telefonok a …………………..(önkormányzat, intézmény) tulajdonában vannak.

1.3. A vezetékes telefonokat kizárólag a …………..(önkormányzat, hivatal, intézmény) működése, feladatellátása érdekében, hivatalos ügyintézésre lehet használni. A telefonszámokat elérhetőség céljából nyilvánossá kell tenni.

 

14.

 

2.1. A ……………………(önkormányzat, hivatal, intézmény) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott híváslista (és a hívásnapló) alapján a tárgyhót követő 20.–ig elkészíti a magáncélú telefonbeszélgetések díját tartalmazó számlát és átadja az érintett dolgozónak.

 

2.2. A kézhez vett számla alapján a magáncélú beszélgetések díját a tárgyhó utolsó munkanapjáig meg kell fizetni a házipénztárba.

 

2.3. A magáncélú beszélgetésekről kiállított számla megfizetésének határidejét követő 10 napon belül a (jegyzőt, gazdasági vezetőt…) értesíteni kell a befizetési kötelezettség elmulasztásáról.

 

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

15.

 

3.1. A mobiltelefonon lebonyolított beszélgetésekről készített részletes híváslistán az adott készüléket használó köteles bejelölni a magáncélú beszélgetéseit, valamint a magáncélból küldött sms üzeneteit. A magáncélból lebonyolított mobiltelefon-használat költségét a készülék használója számla alapján köteles megtéríteni ……………(önkormányzat, intézmény, hivatal) számára.

 

  • A tárgyhót követő 20 –ig a ………………..(pl. pénzügyi csoportvezető) elkészíti a 3.1. pontban leírtak figyelembevételével megállapított telefonbeszélgetések díját tartalmazó számlát.

 

3.3. A kézhez vett számla alapján a megállapított mobiltelefon-használat díját a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig kell befizetni a házipénztárba.

 

3.4. A mobiltelefon-használatról kiállított számla megfizetésének határidejét követő 5 napon belül a (jegyzőt, gazdasági vezetőt) értesíteni kell a befizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról.

3.5. A jogosultnak a magáncélú használat költségeinek térítését érintő kötelezettség-vállalását a 4. számú melléklet szerinti Megállapodás rögzíti és támasztja alá.

 

 

16.

 

4.2. A telefonok használata során ügyelni kell a (önkormányzati, hivatali, intézményi) vagyon védelmére. A készülék megsemmisülése, megrongálódása esetén a készülék értékét a felelős köteles megtéríteni.

4.3. A vezetékes hálózaton „..” funkciókód megadásával kezdeményezhető a hívás.

4.4. A vezetékes telefon magáncélú használatának költségét a szolgáltató által elkészített

híváslista alapján a munkatársnak meg kell térítenie a II.2. pontban foglaltak szerint.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

4.5. A …………………(önkormányzat, hivatal, intézmény) tulajdonában lévő vezetékes telefont csak indokolt esetben lehet magánbeszélgetésre használni.

 

III. A ……………..(önkormányzati, hivatali, intézményi) SIM kártyával rendelkező mobiltelefonok használatával kapcsolatos rendelkezések

 

17.

 

5.1. A ……………..(önkormányzati, hivatali, intézményi) flottához tartozó SIM kártyával (a továbbiakban: SIM kártya) történő mobiltelefon használat esetén SIM kártya a ……………(önkormányzat, hivatal, intézmény) tulajdonában van.

5.2. Egyes mobiltelefon készülék – melyet a munkatárs a ………………(önkormányzaton, hivatalon, intézményen)  keresztül a szolgáltatónak megfizet-, a munkatársak tulajdonában vannak.

5.3. A ……………………..(önkormányzat, hivatal, intézmény) tulajdonában lévő SIM kártyával történő mobiltelefon használat esetén a munkatársak a SIM kártyát, valamint a telefonkészüléket e szabályzat 1. számú melléklete szerint személyes használatra veszik át, azért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

5.4. Egy munkatárs legfeljebb ……….(db) SIM kártya használatba vételére jogosult, oly módon, hogy a dolgozó közvetlen családtagjai részére igényelt SIM kártyához tartozó havi telefonszámlát a …………………(pl. az önkormányzat Pénzügyi Irodája) minden hónap 12-ig napjáig továbbszámlázza munkavállaló részére.

5.5. A SIM kártyák, telefonok használatával történő mobiltelefon használata során ügyelni

kell a ………..(önkormányzati, hivatali, intézményi) vagyon védelmére. A SIM kártya és telefon megrongálódása, vagy elvesztése esetén az azt használatra átvett munkatárs köteles a javítás vagy pótlás teljes költségét a ……………….(önkormányzat, hivatal, intézmény)

részére megfizetni. Ameddig a javítás vagy csere költségeinek megfizetése nem történt meg,   az érintett munkatárs SIM kártya használatára nem jogosult.

5.6. A munkatársak a saját mobil telefon használata mellett a ………….(önkormányzatot, hivatalt, intézményt) megillető kedvezményes előfizetői díjcsomag használatára jogosultak.

5.7. A munkatárs jogviszonyának megszűnése, illetve megszüntetése esetén a SIM kártya

átíratásra kerülhetnek a munkatárs nevére és költségére, ellenkező esetben köteles azt a

………………………………(önkormányzatnak, hivatalnak, intézménynek) visszaszolgáltatni..

5.8. A ……………….(önkormányzati, hivatali, intézményi) flottához tartozó hívószámok használói bármely mobil és vezetékes hálózatba ingyenesen tudnak hívást kezdeményezni

és SMS-t küldeni.

5.9. A mobiltelefon-használat a jogosultat tisztsége, illetve munkaköre betöltésének, megbízatásának kezdő napjától annak utolsó napjáig illeti meg azzal, hogy

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

  • a jogosult alkalmazott 30 napon túli távolléte (hosszan tartó betegség, külföldi kiküldetés), valamint felmentése esetén a munkavégzés alóli felmentés idejére, valamint
  • a terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES időtartama alatt

a mobiltelefon használatára nem jogosult.

 /Az önkormányzat, az intézmény, stb. a mobiltelefonok használatát érintően költségkeretet is meghatározhat. Ez esetben az e keret túllépése esetében a II.3. pont figyelembevételével kell a költségek megtéríttetéséről intézkedni./

 

18.

 

6.1. A munkatárs által használt mobil telefon kártyák forgalmait köteles a munkatárs a ………………………….(önkormányzat, hivatal, intézmény) részére megtéríteni az

alábbi szolgáltatások igénybevételekor:

  • emeltdíjas sms, mms indítás és fogadás
  • mobil parkolás indítása (kivéve igazolt hivatali út használata, valamint hivatali gépjármű esetén) autópálya használati díj megfizetés (kivéve igazolt hivatali út használata, valamint hivatali gépjármű esetén)
  • adományvonal hívás
  • szerencsejáték feladás (lottó, kenó, totó, puttó…)
  • nem EU tagállamba történő telefonhívás indítása, fogadása

 

6.2. A mobiltelefonok magáncélú használatának költségét a munkatársnak meg kell térítenie a II.3. pontban foglaltak szerint.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

6.3. Amennyiben ………………..(önkormányzati, hivatali, intézményi) SIM kártyával történő mobiltelefon használattal kapcsolatban kiszámlázott telefonbeszélgetések díjának megfizetése nem történik meg, a SIM kártya haladéktalanul bevonásra kerül.