REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A SZÁMVITELI POLITIKA MINTÁT INGYENESEN!

 

SZÁMVITELI POLITIKA 

 

 

Hatályos: 2019. ................napjától

 

  

Számviteli politika

A számviteli politika célja, tartalma

A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás számviteléről szóló – többször módosított – 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják a számviteli politika hatálya alá tartozó ……………………….. ( Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal, költségvetési szerv  sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését.

 

A számviteli politika a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

 1. Az államháztartás számviteli rendszere
 2. Számviteli alapelvek
 3. Értékelési szempontok a számviteli politika kialakításakor
 4. Beszámolási kötelezettség
 5. Értékcsökkenés elszámolásának szabályai
 6. Maradványérték meghatározása.
 7. A készletek elszámolásának és nyilvántartásának szabályai
 8. REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A SZÁMVITELI POLITIKA MINTÁT INGYENESEN!

 9. Behajthatatlan követelés törlése
 10. Valuta, deviza árfolyamok alkalmazása
 11. Jelentős összegű hiba
 12. Az általános költségek és kiadások, valamint bevételek megosztási módszere.
 13. Számviteli bizonylatok
 14. Könyvviteli szolgáltatás

 

Az Szt. 14. § (5) bekezdése, valamint az Áhsz. 50. § (1) bekezdése alapján  a számviteli politika részét képezik ahhoz kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik , amelyek a következők:

- az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,

- az eszközök és források értékelésének szabályzata,

- az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat,

- a pénzkezelési szabályzat.

 

(Az Áhsz. 50. § (4) bekezdése alapján”Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembe vételével állapítja meg.)

 

 II.

 

A Számviteli politika hatálya 

 

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A SZÁMVITELI POLITIKA MINTÁT INGYENESEN!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 9.§ (5) bek. alapján a gazdasági szervezetnek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek az Ávr) 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait

 • …………………….
 • …………………….

vonatkozásában a ……………….  (Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal, Költségvetési szerv)  látja el.

 

Ebből eredően ezen  számviteli politika hatálya

 • ,
 •  valamint
 • ……….………..

terjed ki.

 

III.

 

A számviteli politika részletes előírásai

 

14. Az államháztartás számviteli rendszere

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A SZÁMVITELI POLITIKA MINTÁT INGYENESEN!

 

Az államháztartás számviteli rendszere

 • a költségvetési számvitelből és
 • a pénzügyi számvitelből áll.

 

A költségvetési számvitel: a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképét mutató elkészítését biztosítja.

 

Az Áhsz. 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.

 

A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09. számlacsoportot az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, - az Áhsz.41. § (1a) és (1b) pontokban meghatározott kivétellel - valamennyi nyilvántartási számlát tovább bontva

 • bevételi vagy kiadási előirányzatok nyilvántartási számlára,
 • követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára, és
 • teljesítés nyilvántartási számlára.

 

A pénzügyi számvitel: a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképét mutató elkészítését biztosítja.

 

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A SZÁMVITELI POLITIKA MINTÁT INGYENESEN!

Az Áhsz. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján: a pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák (könyvviteli számlák) használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.