REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

 

 

Vállalkozás neve:

Vállalkozás székhelye: 

Vállalkozás cégjegyzékszáma:

 Tartalomjegyzék

 1. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat elkészítésének kötelezettsége
 2. A leltározás célja

III. A leltározási alapfogalmak

 1. A leltározás időpontjai
 2. A leltár fajtái
 3. A leltárfelvétel módja, módszerei

VII. A leltárral szemben támasztott formai és tartalmi követelmények

VIII. Leltárral kapcsolatos feladat-, hatáskörök és felelősségek

  REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 1. A leltározás előkészítése
 2. Leltározás végrehajtása

X.1. Az Immateriális javak leltározása

X.2. Tárgyi eszközök és beruházások leltározása

X.3. A befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok leltározása

X.4. A készletek leltározása

X.5. Követelések, kötelezettségek leltározása

X.6. A pénzeszközök leltározása

X.7. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

 1. A leltározás bizonylati rendje

XII. A leltárfelvétel adatainak feldolgozása, kiértékelése

XII.A) A leltárkülönbözet

XII.B) A leltárhiány

XII.C) A kiértékelés.

XIII. A leltározás ellenőrzése

XIII. A) A leltározás előkészítésének ellenőrzése

XIII. B) A leltározás folyamatának és végrehajtásának ellenőrzése

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

XIII. C) Téves leltárfelvétel

XIII. D) A leltárfeldolgozás ellenőrzése

XIV. Záró rendelkezések

 1. számú melléklet: Leltározási utasítás
 2. számú melléklet: Leltározási ütemterv

3.számú melléklet: Leltárfelvételi módok és időpontok

 1. számú melléklet: Megbízó levél leltárbizottsági tagi/vezetői feladatok ellátására
 2. számú melléklet: Megbízó levél a leltár (fő)bizottsági feladatok ellátására
 3. számú melléklet: Megbízó levél a leltárvezetői feladatok ellátására
 4. számú melléklet: Leltározási jegyzőkönyv
 5. számú melléklet: Hiány-többlet jegyzőkönyv
 6. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv az analitikai nyilvántartásban szereplő eszközökről/ készletekről
 7. számú melléklet: Jegyzék az ideiglenesen kiadott eszközről, készletről
 8. számú melléklet: Jegyzőkönyv kiszállított árukról

12.számú melléklet: Jegyzőkönyv leltározás ellenőrzéséről

  REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 1. számú melléklet: Jegyzőkönyv leltározás ellenőrzéséről
 2. számú melléklet: Jegyzőkönyv pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról
 3. számú melléklet: Leltárfelelősségi megállapodás tartalmára vonatkozó rendelkezések
 4. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat elkészítésének kötelezettsége

A eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat elkészítése a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 14. § (5) bekezdésében rögzített kötelezettség, annak előírásai alapján készült.

 • Az Sztv. 69. §-ának (1) bekezdése alapján a vállalkozásnak a könyvek év végi zárásához, az éves, illetve egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez, a könyvviteli mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítania és az Sztv. előírásai szerint megőriznie, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a könyvviteli mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben.
 • Az üzleti évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – a vállalkozásnak minden évben leltároznia kell.
 • Elegendő a számviteli szabályok szerint elvárt leltározást kétévenként végrehajtani, ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
 • Kötelező a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézménynek évközbeni beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett.
 • A leltárnak a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát kell alátámasztania. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon a szervezet eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait értékben.
 • Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
 • Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a vállalkozás az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani.
 • A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban levő készleteket, kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket a vállalkozás saját döntése alapján, a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon leltározza.

A szabályzat elkészítésének és aktualizálásának határideje:

 • újonnan alakuló gazdálkodó a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni.
 • törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

A szabályzat elkészítéséért felelős személy

A szabályzat elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

 1. vállalkozás vagyonának számbavétele.
 2. a helyes eszköz- és forrásállományok megállapításán keresztül a mérleg valódiságának biztosítása,
 3. a főkönyvi könyvelés, illetve az analitikai nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzése és egyúttal a bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítése,
 4. az eltérések kimutatása, a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetének megfelelő rendezése,
 5. a vállalkozói tulajdon védelme és az anyagi felelősök elszámoltatása,
 6. a csökkent értékű készletek, valamint a használaton kívüli eszközök feltárása.
 7. A leltározás célja

A leltározás, a leltár célja a gazdálkodó vagyonának számbavétele.

A pénzügyi, üzleti évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltározni kell. A leltárnak lehetővé kell tennie:

 • az éves beszámoló és egyéb közzétételre kerülő beszámoló tételeinek dokumentálhatóságát, alátámasztását,
 • a vagyon védelmét, az eszközökkel való elszámolást, a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzését, a bizonylati fegyelem megszilárdítását,
 • a felesleges és csökkent értékű eszközök, követelések kimutatását, valamint használaton kívüli eszközök feltárását,

az eltérések kimutatását, a nyilvántartások rendezését, a tényleges vagyoni helyzetnek megfelelően.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

III. A leltározási alapfogalmak 

1) Leltár: olyan tételes kimutatás, amely az eszközöknek és a kötelezettségeknek a valóságban fellelhető, előtalálható mennyiségét és értékét meghatározott időpontra vonatkoztatva tartalmazza.

2) Leltározás : a vállalkozás tulajdonában lévő, illetve kezelésébe, vagy használatába adott eszközök mennyiségi és értékbeni, valamint a források értékbeni számbavétele. A leltározási tevékenység kiterjed az vállalkozás birtokában lévő idegen eszközökre is.

3) Leltározási tevékenység: a leltár adatainak a nyilvántartásokkal történő egyeztetése, a megállapított eltérések okainak (hiányok és többletek) vizsgálata, a felelősség megállapítása, valamint a leltáreltérések megszüntetése érdekében tett, illetve előírt intézkedés.

4) Kiegészítő leltár: a leltározás alapján készített kimutatás, amely azokat az eszközöket és forrásokat tartalmazza, amelyek a könyvviteli mérlegben nem szerepelnek. A kiegészítő leltár magába foglalja a leltározás eredményeként megállapított munkahelyen használatba lévő és csak mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközöket, kis értékű szellemi termékek és kis értékű vagyoni értékű jogok állományát.

5) Leltározási és leltárkészítési kötelezettség : az vállalkozás valamennyi eszközére és forrására kiterjed, függetlenül attól, hogy a mérlegben értékkel szerepelnek-e vagy sem. A mérlegben értékben nem szereplő eszközök leltározása a tulajdon védelme és az elszámoltatás lehetőségének biztosítása érdekében szükséges.

6) Leltározási utasítás: a vállalkozás vezetője által a leltározást megelőzően kiadott utasítás, amely elrendeli a leltározás végrehajtását, kijelöli a leltározási bizottság tagjait

7) Leltározási ütemterv: a leltározási utasításban vagy gazdasági vezetői intézkedésben megjelölt konkrét eszköz illetőleg forráscsoport leltározási feladataira vonatkozó feladatterv, amely részletesen tartalmazza a létrehozásra kerülő bizottságok, leltári körzetek, az ahhoz tartozó leltározási egységek, leltárfelelősök és más a leltár végrehajtásában és ellenőrzésében résztvevő személyek leltározás során végrehajtandó feladat, felelősségi- és hatásköreit, valamint a végrehajtás határidejét.

8) Leltározási bizottság: a leltározási utasításban kijelölt bizottság, amely irányítja, koordinálja az vállalkozás leltározási tevékenységét, ellenőrzi a leltározással összefüggő feladatok végrehajtását, szabályosságát, javaslatot tesz a leltár során felmerült eltérések rendezésére.

9) Leltározási körzet: fizikailag elhatárolható, azonosító számmal megjelölt terület, mely segítségével biztosítható az vállalkozás egészére vonatkozóan a leltárfelvétel teljes körűsége. A leltározási körzet az vállalkozás – leltározási utasításban meghatározott - leltározási egységei vagy kijelölt helyiségei, illetve eszközei, forrásai leltározásának végrehajtására kialakított egység.

10) Leltári körzetbizottság: a leltározási utasításban meghatározott - szervezeti egységvezetők által kijelölt - tárgyévi leltározást végrehajtó csoportok.

11) Leltározási egység: a leltározási utasításban meghatározott, azonosító számmal megjelölt vagy azonosítható, szervezeti egységekhez, helyiségekhez illetve személyekhez köthető elkülönítetten kialakított számviteli nyilvántartási egységek.

12) Leltárfelelős: a leltári egységnél kijelölt, a leltári egységre vonatkozóan nyilvántartásban szereplő eszközökkel és/vagy készletekkel megterhelt személy, aki felelős a részére meghatározott leltározási feladatok végrehajtásában.

13) Leltározási jegyzőkönyv: a leltározási (körzet)bizottság(ok) által a leltározás végrehajtásáról készített összefoglaló dokumentum.

14) Hiány-, többlet jegyzőkönyv: a leltárfelelős által készített dokumentum, amely a leltárértékelés során feltárt eltérések indokait és a felelős megállapítását rögzíti.

15) Összesítő leltárjelentés: a leltározási (fő)bizottság által készített dokumentum, amely a leltár alapbizonylatain – leltárfelvételi ívek, leltárjegyzőkönyvek, a hiány/többlet jegyzőkönyvek – alapul.

16) Átadás-átvételi jegyzőkönyv: leltárfelelős személyében történt változás esetén a felelősségi körébe tartozó eszközök/készletek átadás-átvételét rögzítő dokumentum.