REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 
1. 

 

Cég/Intézmény megnevezése:

 

Cég (székhelye, telephelye) címe:

 

Munkavédelmi Szabályzat 

 

Összeállították:

                                                         

munkavédelmi szakember

                                                             

foglalkozás-egészségügyi szakorvos

                                                

munkavédelmi képviselő

 

 

A Munkavédelmi Szabályzat hatályba lép:

 

......................... 201... ............... hó …… napján

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

 

                                                                                                                    

                                                                             cégvezető/intézményvezető

 

 

Tartalom

 

Bevezető

1. Munkavédelmi Szabályzat hatálya

1.1. A Munkavédelmi Szabályzat tárgyi hatálya

1.2. A Munkavédelmi Szabályzat területi és személyi hatálya

1.3. A Munkavédelmi Szabályzat időbeni hatálya

1.4. Szankciók

2. Munkavédelmi ügyrend

2.1. Általános rendelkezések

2.2. A cégvezető/intézményvezető  munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

2.5. Telepvezető/üzemi részlegvezető munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

3. A munkavállaló alkalmazásának munkavédelmi és egészségügyi feltételei

3.1. Általános előírások

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

3.2. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményei

4. Munkáltató és munkavállaló kötelességei, jogai

4.1. Munkavédelmi oktatás– tematikajavaslat oktatási intézményeknek

4.2. Munkáltatói követelmények

4.3. Kockázatértékelés

5. A dolgozók életének egészségének és testi épségének megóvása

5.1. Egyéni védőeszközök juttatása, használata

5.2. Védőital, tisztálkodási és bőrvédő eszközök és szerek juttatása

6. A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

6.1. Általános követelmények

6.2. A létesítés követelményei

6.3. A munkavégzés tárgyi feltételei

6.4. Munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények

6.5. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintje

6.6. Általános, valamennyi munkaeszközre vonatkozó követelmény

7. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

8. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

8.1. A munkavállalókkal folytatott tanácskozás

8.2. A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság

Záró rendelkezések

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

 

Bevezető

 

A Munkavédelmi Szabályzat célja

 

A Szabályzat ………………………………………..………………………….(cég/intézmény megnevezése, székehelyének/telephelyének címe) egész területére egységes szempontok szerint rögzíti

 • a vezetők és a beosztott munkavállalók munkavédelmi feladatait,
 • az alkalmazás munkavédelmi feltételeit,
 • az oktatás rendjét,
 • az egyéni védőeszközök,
 • védőital és tisztálkodó szerek juttatásának szabályait,
 • a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket,
 • meghatározza a munkavédelmi eljárások rendjét.
   

A szabályzat tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok a szabályzatba utalnak, továbbá amelyek a munkavédelemre vonatkoznak.

Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény (a továbbiakban. Mvt.) alapján : „A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.  Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját  – a jogszabályok és a szabványok keretein belül –  a munkáltató határozza meg.  [Mvt. 2. § (2), (3) bekezdések]

Ezen meghatározás egyik lehetséges módja a Munkavédelmi Szabályzat összeállítása, és hatályba léptetése.

Munkavédelmi Szabályzat elkészítése nem kötelező feladat, de hatályba léptetése után már munkavédelemre vonatkozó kötelező szabálynak minősül.   [Mvt. 12. §]

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

Ezt azt jelenti, hogy az abban leírtak betartása, betartatása minden érintett számára  kötelező . Ennek megvalósítása érdekében a  MVSZ-ot  minden munkavállalóval, valamint a területen/telephelyen munkát végző külső cégek munkavállalóival is  ismertetni  kell.

Az ismertetés mellett a munkavédelmi oktatás tematikájában is szerepelnie kell a MVSZ-ban leírtak feldolgozása.

Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.

Ugyanakkor továbbra is fennmarad a munkáltató felelőssége, azaz a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.

Fontos  rendelkezés a munkavédelmi törvénynek, hogy a munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani. 

 

1.  Munkavédelmi Szabályzat hatálya  1.1   A Munkavédelmi Szabályzat tárgyi hatálya

 Jelen Munkavédelmi Szabályzat kiterjed a …………………………………………………. cégnél/intézménynél  végzett valamennyi munkatevékenységre, az azokkal összefüggő, valamennyi munkavédelmi célú feladat szabályozására.

A MVSZ-ot a cég/intézmény vezetője: ………………………………………. (ügyvezető/ intézményvezető) adja ki.

  

1.2   A Munkavédelmi Szabályzat területi és személyi hatálya

A jelen Munkavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MVSZ). hatálya kiterjed a ………………..…… (cég/intézmény megnevezése, címe, a továbbiakban: munkáltató) valamennyi munkahelyére és a főállású munkaviszonyban, a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottakra, illetve a munkavégzéssel összefüggésben érintett minden dolgozóra; beleértve

 • a közhasznú munka,
 • a szakmai gyakorlat,
 • az oktatás feladatainak elvégzése érdekében szervezett társadalmi munka keretében végzett munkával összefüggő
  valamennyi tevékenységet ellátó dolgozót is. 

A MVSZ. a munkáltató belső munkavédelmi alapszabálya, amely meghatározza az egyes munkakörökben dolgozók általános munkavédelmi, foglalkoztatási szabályait.

A MVSZ előírásainak vonatkozó előírásainak maradéktalan betartásáért, betartatásáért felelősek:

..................................... cégvezető/intézményvezető

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

..................................... telephelyvezető

..................................... művezető

..................................... foglalkozás-egészségügyi szakorvos

..................................... munkavédelmi képviselő (Bizottság vezetője)

 

Az előírások meglétének ellenőrzésére és azok betartására ugyancsak a fenti személyek jogosultak és egyben kötelességük is.

 

1.3   A Munkavédelmi Szabályzat időbeni hatálya

Jelen MVSZ ………………………… 201… ……………………………. hó……… napján történő hatályba léptetésétől kezdve, határozatlan időre szól, azzal a kikötéssel, hogy a MVSZ. felülvizsgálatát évenként egy alkalommal, el kell elvégezni és a felülvizsgálat során – összhangban a kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatával –, és a megváltozott jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban, szabványokban foglaltak figyelembevételével ki kell egészíteni.

A felülvizsgálatot a munkavédelemmel feladatok ellátására foglalkoztatott/megbízott személy ………………………………. és/vagy ……………………………. munkavédelmi képviselő kezdeményezi és hajtja végre az érintettek: …………………………………….. bevonásával.

 

1.4   Szankciók

Az MVSZ-ben foglaltak betartása a szervezett munkavégzésben részt vevőkre, illetve a munkavégzés hatókörében tartozókra kötelező!

A szabályzatban foglalt rendelkezések megsértése esetén –  a cselekmény, vagy az annak nyomán bekövetkezett esemény (személyi sérülés, műszaki kár stb.) – súlyosságától és jellegétől függően –, az érintett személlyel szemben szabálysértési, fegyelmi, kártérítési, munkabiztonsági felügyeleti eljárás kezdeményezhető.

Azon személyek ellen, akik a MVSZ-t a cég területén megszegik, de a fegyelmi jogkör gyakorlója hatáskörébe nem tartoznak, amennyiben másutt munkaviszonyban állnak, munkaadójuk megkeresése útján, tanulóviszonyban állóknál a tanintézet vezetője megkeresése útján lehet velük szemben fellépni.

 

2. A Magyarországon munkát végzőknek joguk van az egészséges és biztonságos munkafeltételekhez.

3. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása – a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban – a munkáltató kötelessége.

4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

5. A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

6. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybevevőknek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.

7. A munkáltatónak és a munkavállalóknak, valamint a munkavédelmi törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük.

8. A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során az adatok (személyes, különleges és közérdekű adatok, minősített adat, üzemi és üzleti titkok) védelmét a vonatkozó jogszabályok szerint kell biztosítani. Az adatok statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

9. Ha valamely tevékenységet a munkavédelmi törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján más, külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősítenek, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkabiztonsági, munka-egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

 

 1. Munkavédelmi ügyrend  2.1  Általános rendelkezések

  

2.2  A cégvezető/intézményvezető  munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

Gondoskodik a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben foglaltaknak – és a további, munkavédelemre vonatkozó előírásoknak – megfelelően az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek, a szervezetten munkát végzők egészségének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

Ennek érdekében, illetve a munkabiztonsági szakfeladatok ellátására munkavédelmi szakembert jelöl ki/foglalkoztat a ………………..…..……………........……………………. telephelyének/intézményének működési területén.

10. A munkavédelmi feladatokat ellátó munkavállaló/megbízott szakember hosszabb idejű távolléte (betegség, szabadság stb.) esetén a cégvezető (ügyvezető) gondoskodik a munkavédelmi feladatok ellátásához szükséges helyettesítésről, megbízásról.

11. A munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok, valamint a munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátásával…………………………………………személyt/céget bízta meg.

12. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását.

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.]

13. Utasítás mintát/szabályzatot állíttat össze az egyéni védőeszközök juttatásának rendjéről.

14. meghatározott célok, intézkedések végrehajtását.

15.

16. (munkaidő alatti megtartását, oktató, helyszín kijelölése, megbízása, értesítések kiküldése stb.).

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

17. Gondoskodik a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi alkalmasságához szükséges vizsgálatok anyagi fedezetét; illetve – szükség esetén – egészségügyi könyvvel (egészségügyi nyilatkozattal) történő ellátását.

18. Gondoskodik elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezéséről, az elsősegély-nyújtó hely(ek) tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek megvalósításáról, az elsősegély-nyújtási feladatokat ellátó személy kijelöléséről.

19. kivizsgálásáról, bejelentéséről, nyilvántartásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések megtételéről.

20..

21. Gondoskodik arról, hogy – a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően – a munkahelyek megfelelően fel legyenek szerelve eszközökkel a tüzek leküzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni ezeket.

22. Gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy a veszélyforrások ellen biztonsági berendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket, vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartsák.

23. – az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően –, továbbá méréseket, gondoskodik a hibák kijavításáról.

24. Ellenőrzi, ellenőrizteti a dolgozók munkára képes állapotát.

25. Minden rendelkezésére álló eszközzel, felvilágosítással támogatja az illetékes – felügyeleti, szakhatósági stb. – ellenőrző szervek, biztonságtechnika vizsgálatokat végző szakemberek munkáját. (Idetartozik pl.: az EV-mérést lebonyolító villamos szakember, zajmérési szakember stb.)

26. illetve ellátja őket a vonatkozó előírások szerinti információkkal.

27. Az utasítások megszegőivel szemben felelősségre vonást érvényesít.

28. Ellenőrzi, hogy a beosztott vezetők, dolgozók betartják-e a rájuk bízott munkavédelemmel kapcsolatos feladataikat.

29. Munkaköri leírásokban rögzíti a dolgozók konkrét, szakmai feladatait, kiegészítve munkavédelmi fejezettel.

30. a nevelés keretében, hogy a tanulók megismerjék a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályait.

 • átruházott jogkörben irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi tevékenységet;
 • határozatot hoz kártérítési ügyekben;
 • irányítja a munkavédelmi vezető munkáját;
 • ellenőrzi a munkavédelmi intézkedések végrehajtását;
 • ellenőrzi a munkabalesetek kivizsgálását, bejelentését, nyilvántartását;
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • munkavédelmi szemlét tart évente egy alkalommal;
 • ellátja a munkavédelmi vizsgabizottság elnöki feladatait;
 • megteremti a hatáskörbe tartozó terület biztonságos munkavégzésének feltételeit;
 • megszünteti az egészséget és testi épséget veszélyeztető hiányosságokat;
 • megvalósítja a munkavédelemmel kapcsolatos szabványokban, műszaki előírásokban és jogszabályokban foglaltakat az új épületek berendezések, felújított helységek, valamint új gépek létesítésénél;
 • minősített, egyéni védőfelszerelést biztosít a munkavállalóknak.

2.3  A munkavédelem közvetlen irányítására kijelölt vezető feladatai:

 • operatívan irányítja a munkavédelmi tevékenységet;
 • munkáját a jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok figyelembevételével végzi;
 • részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, és a munkabalesetekről jegyzőkönyvet vesz fel;
 • megküldi a jegyzőkönyvet – a jogszabályokban előírtak szerint – az illetékes szerveknek;
 • évente beszámoló jelentést készít a munkavédelmi tevékenységről;
 • rendszeresen tájékoztatja a munkát közvetlenül irányító vezetőket a megjelent munkavédelmi rendeletekről, biztonsági szabályzatokról és szabványokról;
 • előkészíti a munkavédelmi szemléket, és azokról jegyzőkönyvet készít;
 • munkabaleseti nyilvántartást vezet;
 • az új létesítmények, új berendezések, munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezés engedélyezése előtt részt vesz azok vizsgálatában, hogy megfelelnek-e a munkavédelmi előírásoknak.

2.4  A munkavédelmi vezető feladatai:

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

31. A telepvezető kötelessége, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerje, és azokat saját munkaterületén alkalmazni tudja.

32. Műszakonként ellenőrzi a munkahelyeket, gépeket, berendezéseket, hogy azok kielégítik-e a biztonságos munkavégzés követelményeit.

33. Ellenőrzi, hogy a munkavállalók megtartják-e a munkahelyeken a MVSZ-ban foglaltakat.

34. Rendszeresen ellenőrzi a műhelyekben és telephelyeken végzett javítási és karbantartási munkákat, és ha a tárgyi és személyi feltételek nincsenek meg, saját hatáskörében intézkedik;

35. dokumentálja észrevételeit, melyeket továbbít felettesének.

36. Megtervezi, illetve javaslatot tesz az ügyvezetőnek a munkavédelemmel kapcsolatos, 

2.5 Telepvezető/üzemi részlegvezető munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

várható kiadásokra.

37. a következő feladatokat:

 • a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközök meghatározása,
 • azokkal a munkavállalókat ellátása,
 • kioktatásuk használatukra, és használatuk megkövetelése. Ellenőrzi, hogy a munkavállalók rendeltetésszerűen használják-e munkavégzésük során az egyéni védőfelszereléseket.

38. Azonnal jelenti a munkabaleseteket a munkavédelmi vezetőnek.

39. Gondoskodik arról, hogy a beosztott dolgozók a készség és jártasság szintjén ismerjék a rájuk bízott feladatokat. Ha a munka jellege, körülménye, veszélyessége úgy kívánja, ismételt munkavédelmi oktatást tart – amennyiben erre jogosult – vagy javaslatot tesz a cégvezetőnek/intézményvezetőnek oktatás megtartására, alapvetően annak érdekében, hogy megelőzzék a baleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

40. Ellenőrzi a munkavállalókat, hogy az előzetes és az időszakos orvosi vizsgálatuk, az előzetes és az ismétlődő oktatásuk, a munkavédelmi vizsgájuk, a ruházatuk, alkoholmentességük, a kéziszerszámaik kielégítik-e a biztonságos munkavégzés feltételeit.

41. A közvetlen munkát irányítók felelősek azért, hogy a hozzájuk beosztott munkavállalók ittas állapotban ne végezhessenek munkát, vagy ha ilyen állapotba kerülnek, felelősek azért, hogy a munkahely területéről eltávolításuk megtörténjen.

42. A munkaterületeken rendet, fegyelmet követel meg.

43. Biztosítja a munkavállalók számára a tisztálkodási eszközöket és szereket.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

44. Gondoskodik a munkahelyek és közlekedési utak, a gépek és berendezések rendszeres tisztántartásáról, valamint takarításáról.

45. kellően bizonylatolt – előzetes munkavédelmi oktatásban részesíti (részesítteti),

46. Gondoskodik a rendkívüli események, balesetek kivizsgálásáról, bejelentéséről, nyilvántartásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések megtételéről.

47. Minden sérülést, balesetet – még ha munkakieséssel nem is jár – bejegyez (bejegyeztet) a Munkabaleseti nyilvántartásba, Munkabaleseti naplóba.

48. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a beosztott dolgozók munkáját.

49. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:

 • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

3   A munkavállaló alkalmazásának munkavédelmi és egészségügyi feltételei   3.1   Általános előírások

Az  egészségügyi megfelelőségről  előzetes és – külön jogszabályban meghatározott munkakörökben – időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Az időszakos orvosi vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetni. (Az alkalmazásnál a fentieken túl figyelemmel kell lenni a  nők, fiatalkorúak és az idősödő munkavállalók  foglalkoztatásának eltérő, bizonyos esetekben megváltozott munkaképességhez való igazítására.)

50. is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.

51. A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.

 • Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad.
 • Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, jogszabály előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
 • Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

52. A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit.

3.2   Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményei

A munkáltató műszaki, illetve szervezési intézkedések megvalósításával

53. kiküszöböli a kézi tehermozgatást, ha ez nem oldható meg

54. a tevékenységgel járó kockázatot – az alábbiak szerinti tényezők figyelembevételével a lehető legkisebbre csökkenti, illetve ha a munkavállalók részéről súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, a munkáltató a munkavégzés helyeit – amennyiben ez lehetséges – oly módon alakítja ki, hogy az ilyen kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és az egészségre ártalmatlanok legyenek, ennek keretében – figyelembe veszi az alábbiakban foglaltakat:

55. a munkavégzés megkezdése előtt felméri az adott munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, és különösen a teher jellemzőit,

56. megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát a munkakörnyezet kialakításával, amikor is a hátsérülés kockázatát növelheti, ha

 • nincs elég hely, különösen a függőleges irányban a teher mozgatásához,
 • a padozat vagy munkavégzés szintje változó, emiatt a terhet különböző szinteken kell mozgatni,
 • a padozat vagy a láb megtámasztása labilis,
 • a hőmérséklet, a páratartalom vagy a szellőzés nem megfelelő.

 

A tevékenység követelményei

Elsősorban a hátsérülés kockázatával jár a tevékenység, ha az alábbiak közül egy vagy több feltétellel jár együtt:

 • főként a gerincet érintő túl gyakori vagy túl hosszan tartó fizikai erőkifejtés,
 • a testi pihenési vagy a regenerációs periódus elégtelen,
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • az emelési, lerakási vagy továbbítási távolságok túlzottak,
 • a munkaritmust olyan folyamat szabja meg, amelyet a munkavállaló nem változtathat meg.

(A munkaköri alkalmasság orvosi véleményezése során a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, illetve a munka elrendelésekor a munkáltató figyelembe veszi az egyéni kockázati tényezőket.)

 

A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő egyéni kockázati tényezők

A munkavállaló megnövekedett hátsérülése kockázatával kell számolni, ha

57. fizikailag (a testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott tevékenység végzésére,

58. olyan gerincelváltozása ismert, amely a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent (spondylosis, Sheuermann-betegség, discopathia),

59. a munkavégzéshez alkalmatlan ruházatot, lábbelit vagy más személyes tárgyat visel,

60. nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, illetve gyakorlattal.

Az a)–b) pontban felsorolt tényezőkre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése során különös figyelmet kell fordítani.

A munkáltatónak általános tájékoztatást kell nyújtania a munkavállaló részére, és – amennyiben ez lehetséges – a legpontosabb információt kell megadnia a munkavégzés megkezdése előtt:

61. a teher súlyáról (tömegéről), továbbá

62. egyenlőtlen tehereloszlás esetén a súlypontról vagy a teher legnehezebb oldaláról.

63. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló

 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • új technológia bevezetésekor,
 • egyéni védőeszközök biztosításakor a használatukról
 1. Munkáltató és munkavállaló kötelességei, jogai 4.1  Munkavédelmi oktatás– tematikajavaslat oktatási intézményeknek

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.

64. Az 1.) pontban előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

65. Ennek megfelelően

…………………………..  munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat előzetes, rendkívüli, (ez utóbbi előre nem szabályozható, mivel olyan váratlan esemény bekövetkeztekor indokolt megtartani, amely esemény számos tanulsággal szolgálhat a munkavállalók egy meghatározott körére) megismételt oktatásban kell részesíteni.

66., vagy oktatást igazoló lapon rögzíti, melyet az oktatott dolgozók aláírásukkal igazolnak.

67. alapján:

 

a) Intézményvezető

az intézményvezető és a dolgozók (ideértve az intézmény területén ideiglenesen munkát végzőket, látogatókat is) munkavédelmet érintő jogai és kötelességei,

 • az alkoholszondás ellenőrzés szabályai,
 • baleset, sérülés  kivizsgálási, nyilvántartási, jelentési  kötelezettsége,
 • a munkavédelmi, és egyéb – munkavédelmet érintő – jogszabályok szerinti dokumentálási kötelezettségei, azok vezetésének ellenőrzése,
 • orvosi vizsgálatok rendje,
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • elektromos berendezések használata,
 • alapvető első-segélynyújtási ismeretek,
 • ergonómiai, munkahelyi  világítási  előírások  ismerete,
 • védőöltözet, védőeszközök  biztosítása,
 • gépek, berendezések használata,
 • veszélyes hulladék  kezelésének, tárolásának, eltávolításának  szabályai,
 • tűzjelzés lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás,
 • hordozható tűzoltó készülékek használata,
 • riasztási és mentési szabályok, a tanulók menekítése kiürítés esetén,
 • biztonsági jelek, táblák elhelyezése,
 • közművezetékek elzárásának lehetőségei.

 

b) Középiskolai és általános iskolai tanár

 • baleset, sérülés  jelentési  kötelezettség,
 • a dolgozók munkavédelmet érintő jogai és kötelességei
 • elektromos berendezések használata,
 • alapvető első-segélynyújtási ismeretek,
 • ergonómiai, munkahelyi  világítási  előírások  ismerete,
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • gépek, berendezések használata,
 • veszélyes hulladék  kezelés  szabályai,
 • tűzjelzés lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás,
 • hordozható tűzoltó készülékek használata,
 • riasztási és mentési szabályok, a tanulók menekítése kiürítés esetén,
 • közművezetékek elzárásának lehetőségei.

 

c) Kémia, fizika szakos általános és középiskolai tanár

 • baleset, sérülés  jelentési  kötelezettség,
 • méregszekrény,  mérgek  kezelése,  kimérése,  nyilvántartása,
 • alapvető első-segélynyújtási ismeretek,
 • vegyi  valamint  szeszes  anyagok  tárolása,  kezelése,  feliratozása,
 • vegyifülkék  használata,  kezelése,  általános előírások,
 • védőöltözet, védőeszközök  használata,
 • rákkeltő anyagokkal való munkavégzés (citosztatikumok) veszélyei, és előírásai,
 • vegyi  valamint  tűzveszélyes  anyagok  tárolása,  kezelése,  feliratozása,
 • veszélyes  hulladék  kezelés, tárolás, eltávolítás  szabályai,
 • veszélyes anyagokkal végzett munka, nyilvántartások, 
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • elektromos berendezések előírásai,
 • anyagok hevítésével kapcsolatos szabályok,
 • anyagok, vegyszerek egymásra hatásának ismeretei,
 • elektromos berendezések kezelése, szerelése,
 • hordozható tűzoltó készülékek használata,
 • közművezetékek elzárásának lehetőségei,
 • villamos berendezések kezelésének szabályai,
 • tűzjelzés lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás,
 • riasztási és mentési szabályok, a tanulók menekítése kiürítés esetén,
 • tűzveszélyes folyadékok kezelése, használata, tárolása,
 • gázpalackok kezelése és tárolása.

 

d) Könyvtárosok (vagy e feladatot ellátó személy)

 • baleset, sérülés, (kvázi  baleset)  jelentési  kötelezettség,
 • anyagtárolás szabályai,
 • elektromos berendezések használata,  kezelése,  javítása,
 • alapvető első-segélynyújtási ismeretek,
 • a dolgozók munkavédelmet érintő jogai és kötelességei,
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • ergonómiai, munkahelyi  világítási  előírások  ismerete,
 • gépek, berendezések használata,
 • a teheremelés szabálya,
 • hulladék és veszélyes hulladék  kezelés, tárolás  szabályai,
 • hordozható tűzoltó készülékek használata,
 • közművezetékek elzárásának lehetőségei, villamos berendezések kezelésének szabályai,
 • tűzjelzés lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás,
 • a raktározás, anyagtárolás tűzvédelmi szabályai.