REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése értelmében a  ............................................................ ( költségvetési szerv)  kiküldetési rendjét

 • a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015.(XII.28.) rendelet, valamint
 • a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.22.) Korm. rendelet,
 • a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet,
 • a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet

figyelembe vételével a következők szerint határozom meg.

 

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

1.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

A kiküldetési szabályzat készítésének célja, hogy biztosítsa a ......………................. ( költségvetési szervnél ) a belföldi és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos feladatok egységes, szabályszerű végrehajtásának rendjét.

A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz kötelező előírásokat:

 • a kiküldetés elrendelése,
 • a napi díjak megállapítása, elszámolása,
 • a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása.

 

2. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ alapján a gazdasági szervezetnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait

 • …………………….
 • …………………….

vonatkozásában a ……………….  (Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal, Költségvetési szerv)  látja el.

 

Ebből eredően ezen szabályzat hatálya

  REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • ,
 •  valamint
 • ……….………..

terjed ki.

 

Az ÁHt. 10. §. (4a) bek. alapján ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal, vagy azirányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

 • a munkavállalók kiküldetésének elrendelésével kapcsolatos döntési joggal ren-delkezőre,
 • a pénzügyi feladatokat ellátó személy(ek)re,
 • a kiküldetésben lévő személyekre.

 

3. 

 

A belföldi és külföldi kiküldetést a költségvetési szerv szervezeti felépítésének megfelelően, a munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető……………………………  (intézményvezető, hivatalvezető, polgármester, jegyző)  rendeli el.

  

Az elrendelő személy határozza meg az utazás célját, időtartamát, költségtérítését és az ahhoz szükséges adatokat.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

A kiküldetést kezdeményezheti az elrendelő, de kezdeményezheti a kiküldetésbe rendelt alkalmazott is.

 

4. 

 

A költségvetési szervben a kiküldetés pénzügyi forrása lehet:

 • költségvetési támogatás,
 • saját bevétel,
 • pályázaton elnyert pénzösszeg,
 • ………………………………………..

 

A belföldi kiküldetések rendje

 

A szabályzat szempontjából az SZJA tv. 3. §. 11. pont alapján küldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés; ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást.

 

Kiküldetésnek minősül a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése is.

 

Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét).

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

Hivatali, üzleti utazásnak minősül továbbá a magánszemély törvényben megállapított különleges jogosítványt gyakorló, belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez, vagy az említett jogi személy tagsága mellett működő külföldi vagy belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez kapcsolódó utazása, akkor is, ha a magánszemély nem áll munkaviszonyban az említett jogi személlyel, egyéb szervezettel.  

 

A ……………………költségvetési szervben kiküldetésnek minősül:

 • az alap és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kirendelés,
 • határon belüli és határon túli együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolat,
 • szakmai konferencián és kiállításokon való részvétel,
 • tanulmányút,
 • pályázat útján elnyert szakmai célú továbbképzés, ösztöndíj,
 • ……………………………………………..

E rendelkezés alkalmazásában munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek.

 

A magánszemély adózásánál a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:

 •  
 •  
 •  
 •  
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

Az Szja-törvény 3. § 16. pontja szerint a költségtérítés a magánszemély olyan bevétele – eltekintve azoktól, amelyeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni –, amelyet az Szja-törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést) összefüggésben kap.

 

Nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha az Szja-törvény olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni (Szja-törvény 3. § 16. pont).

 

5. Belföldi kiküldetések rendje

 

1.1 .  Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban  (köztisztviselői jogviszonyban, vagy munkaviszonyban)  álló alkalmazott lehet.

1.2.  Belföldi kiküldetés esetében a kereskedelmi forgalomban kapható „Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás” B.Szny. 18-70/uj/V. r.sz. formanyomtatványt (1. sz. melléklet) kell kitölteni.

1.3.   A belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolást a kiküldetés megkezdése előtt kell kitölteni, és azt a kiküldetést elrendelőnek alá kell írni.

A bizonylat-nyomtatványt a szükséges mellékletekkel (közlekedési, szállás és egyéb költségekről szóló számlákkal) együtt kell a …………………..  (gazdasági vezetőnek, gazdasági osztályra, ügyintézőhöz)   leadni a kiküldetés befejezését követő …… (3, vagy több, ahogy azt helyben  szabályozzák)   munkanapon belül.

1.4.   A kiküldetés a közalkalmazotti  (munkaviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői)  jogviszonyban álló személyre nézve – különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára, vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.

1.5.  Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig, vagy a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke 3 éves koráig.

 

6. 

 

2.1. Kiküldetési előleg 

 

A belföldi kiküldetéshez a költségek finanszírozására előleg igényelhető, melyet az aláírt és megfelelően kitöltött kiküldetési rendelvény és költségelszámolás nyomtatvány bemutatásával lehet igényelni, a kiküldetés megkezdését megelőző ..…  (3, vagy több munkanapon, ahogy azt helyben szabályozzák) .

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

A kiküldetési előleg folyósítására az alkalmazott saját fizetési számlájára átutalással  (vagy készpénzben történő felvétel útján ) kerülhet sor.

Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési előleghez képest, annak megtérítése átutalással ( vagy   készpénzben történő kifizetéssel)  történhet meg.

A kiküldetési előleg esetleges többletét elszámoláskor a pénztárba vissza kell fizetni.

Kiküldetési előleg folyósítása esetén további előleg csak abban az esetben igényelhető, ha a felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.

A kiküldetési előleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a költségvetési szerv Pénzkezelési szabályzatában foglaltakra is.

2.2. A belföldi kiküldetésben résztvevő alkalmazottat megillető költségtérítések

 

2.2.1.  Élelmezési költségtérítés (napidíj)

A belföldi kiküldetésben lévő közalkalmazottnak  (köztisztviselőnek, munkaviszonyban álló dolgozónak)  az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés, (napidíj) jár.

A napidíj számlával igazolt összegként  vagy  költségátalányként egyaránt elszámolható

(Választania kell a kiküldöttnek, melyik módot kívánja alkalmazni.)

 

2.2.1.1. Munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állók napidíja

A belföldi kiküldetésben lévő közalkalmazottat  (munkavállalót)  az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) illeti meg.

A belföldi napidíj átalány mértéke legalább 500 Ft/nap, melyet nem kell számlával igazolni.

Ettől el lehet térni, a költségvetési szerv határozza meg a fizethető napidíj összegét.

Nem fizethető napidíj, ha a távollét időtartama nem éri el a 6 órát, illetve ha az étkezést a munkáltató a kiküldetés helyszínén biztosítja.

A belföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett napidíj teljes összege adóköteles bevételnek minősül, és jogcím szerint, tehát munkabérként adózik.

A napidíj átalányként is elszámolható, ha a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló személy rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Ennek összegét az 1 napra megállapított napidíj átalány és a havi átlagban, kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

Ha a kiküldött személy a munkáltató nevére számlát kér az élelmezési költségről, akkor az az Szja. tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, egyes meghatározott juttatásnak minősül, melynek a számla szerinti értékét személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Étkezési költség esetén a számlaérték 1,18-szorosa után 15 %-os személyi jövedelemadót és 19,5 %-os szochót kell fizetni.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 

2.2.1.2. Közszolgálati tisztviselők napidíja

A belföldi kiküldetésben lévő közszolgálati tisztviselőt az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) illeti meg.

A belföldi napidíj átalány mértéke a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25 %-a, melyet nem kell számlával igazolni.

(A 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 2019. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650,-Ft.)

A napidíj kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni, és ezt 10 forintra kerekítve kell megállapítani.

A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem éri el.

Nem fizethető napidíj, ha a távollét időtartama nem éri el a 4 órát, illetve ha az étkezést a munkáltató a kiküldetés helyszínén biztosítja.

A belföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett napidíj teljes összege adóköteles bevételnek minősül, és jogcím szerint, tehát munkabérként adózik.

A napidíj átalányként is elszámolható, ha a közszolgálati tisztviselő havonta rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

Ha a kiküldött személy a munkáltató nevére számlát kér az élelmezési költségről, akkor az az Szja. tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, egyes meghatározott juttatásnak minősül, melynek a számla szerinti értékét személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Étkezési költség esetén a számlaérték 1,18 szorosa után 15 %-os személyi jövedelemadót és 19,5 %-os szochót kell fizetni.