REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

Önkormányzat

KÖZSZOLGÁLATI   SZABÁLYZATA

 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kttv. 37. § (1) bekezdésében biztosított munkáltatói jogkörömben eljárva a Kttv.-ben meghatározott, valamint a jegyző általános szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekről – figyelembe véve……………… Önkormányzata Képviselő-testületének a ………………………Önkormányzat hivatali és nyugállományú állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló ……………. önkormányzati rendeletében foglaltakat - a következő közszolgálati szabályzatot állapítom meg.

 

A szabályzat hatálya

 

A szabályzat hatálya – eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a ………………Önkormányzattal/ Önkormányzati Hivatallal (a továbbiakban: hivatal), mint munkáltatóval jogviszonyban álló, teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott minden köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre.

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel és ügykezelőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, továbbá a jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében.

A Közszolgálati Szabályzatot a Kttv-ben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban és a hivatal/önkormányzat SZMSZ - ében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

 

I. fejezet

 

Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos szabályok

1. A köztisztviselői munkakörök betöltése jogszabály, vagy a munkáltató döntése alapján meghívásos, vagy pályázati eljárás alapján történik. A jegyző az irányadó eljárás lefolytatását a polgármester egyetértésével választja ki. Az egyeztetés eredményéről feljegyzés készül, mely a későbbiekben a kinevezett köztisztviselő személyi anyagába kerül.

2. A meghívásos kiválasztás érdekében a jegyző az adott évre az üres álláshelyre jelentkezők dokumentumaival ügyiratot nyit és gyűjt. A jelentkező adatait a jegyző a jelentkező felhatalmazásával az általa meghatározott időtartamban tárolja. A jelentkezést a felhatalmazás szerint a jelentkező részére visszaküldi, vagy megsemmisíti.

3. Amennyiben az adott munkakörre több alkalmas jelölt van, közülük a jegyző által jelölt, legalább kettő személyt, jelen szabályzat 11. pontjában meghatározott előkészítő bizottság meghallgatja és a jegyző döntésének megalapozásához rangsort állít. A meghallgatás eredményét és a rangsort feljegyzésben kell rögzíteni. A köztisztviselő felvételéről ezt követően a jegyző – a polgármester egyetértésével – dönt, melynek eredménye eltérhet a bizottság által javasolttól.

4. A munkáltató ez irányú döntése esetén a jegyző pályázatot ír ki, mely betöltött állásra is kiírható. Ebben az esetben az állást betöltő köztisztviselőt a pályázat kiírását megelőzően 5 nappal korábban a pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat ellátó tájékoztatja a pályáztatásról.

5. A pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat a személyzeti ügyekkel foglalkozó ……………………………………………..(név, beosztás) látja el.

6. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • a közigazgatási szerv megnevezését és címét,
 • a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését,
 • az ellátandó feladatok ismertetését,
 • a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt,
 • az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,
 • a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét,
 • a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást,
 • a képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására vonatkozó szabályokat,
 • az állás betöltésének időpontját,
 • a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.

7. A pályázati felhívást a szabályzat 6. pontban felsorolt tartalommal kell előkészíteni.

8. A munkáltatói jogkör gyakorlója képesség-, illetve alkalmassági vizsgálatot csak abban az esetben írhat elő a pályázati eljárásban való részvétel feltételeként, ha az a közszolgálati jogviszony létesítése és a vezetői megbízás adása szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. Különösen indokolt lehet ilyen jellegű vizsgálat előírása a fokozott idegi, illetve egészségi megterheléssel járó munkakörökben, valamint a jelentős ügyfélforgalmat lebonyolító szervezeti egységeknél úgy, mint rendszeres helyszínelést, illetve területen történő munkavégzést igénylő munkakörök, ügyfélszolgálat.

9. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a szolgáltató központ elektronikus felületén történő megjelenésétől számított 15 napnál rövidebb nem lehet.

10. A jegyző kezdeményezheti a pályázati felhívásnak egyéb formában és más helyen történő közzétételét.

11. A pályázatok előzetes értékelését …. tagú előkészítő bizottság végzi. Az előkészítő bizottság tagjai

 •  
 •  
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 •  
 • ……………

12. Az előkészítő bizottság a pályázat benyújtásának tényéről, illetve a benyújtott pályázat tartalmáról csak a pályázó előzetes írásbeli beleegyezésével közölhet adatokat a pályázat elbírálásában résztvevőkön, valamint a Kttv. 180. § (1) bekezdésében meghatározott betekintésre jogosultakon kívül harmadik személlyel.

13. Az előkészítő bizottság több, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetében az első három legjobb eredményt elért között rangsort állít fel. A pályázatokról a jegyző a pályázati határidő lejártát követően legkésőbb 30 napon belül dönt, rangsor felállítása esetén döntésénél figyelembe veszi a rangsorolást is. A jegyző ……….város/község polgármesterének egyetértésével nevezi ki és menti fel a hivatal dolgozóit.

 

/Közös önkormányzati hivatalok esetében a társult teleülések kirendeltségei vezető köztisztviselőinek, polgármestereinek egyetértése is szükséges lehet az egyes munkakörök, tisztségek betöltésére pályázók kiválasztásában./ 

14. Jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról …….. város/község Polgármestere – rangsorolás esetén annak figyelembevételével – legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül dönt.

15. A pályázó írásbeli kérelmére a pályázattal kapcsolatos egészségügyi és pszichikai vizsgálatának eredményéről a munkáltatói jogkör gyakorlója 8 napon belül tájékoztatást ad.

16. Kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a pályázónak lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.

17. A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül a pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat ellátó köztisztviselő írásban tájékoztatja.

18. A 17. pontban foglalt határidőn belül az eredménytelenül pályázónak a teljes pályázati  anyagot – a pályázatra vonatkozó döntést tartalmazó értesítéssel egyidejűleg – vissza kell küldeni.

 

II. fejezet

 

A munkakör átadás-átvétel szabályai

19. A Kttv. 60. §-ához kapcsolódva a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők vezetői megbízásuk visszavonása, illetőleg közszolgálati jogviszonyuk megszűnése esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat, bélyegzőket „átadás-átvételi” eljárás keretében kötelesek átadni az átvevőnek.

20. Az átvevő az új megbízással rendelkező köztisztviselő, ügykezelő, ennek hiányában a csoport vezetője lehet.

21. A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melynek mellékletét képezi a folyamatban lévő ügyeket tartalmazó tételes iratjegyzék, az egyes ügyekre vonatkozó megjegyzésekkel, észrevételekkel. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő ír alá. A jegyzőkönyvet vezetői munkakör átadás-átvétele esetén ……… város/község Polgármestere, egyéb esetekben a csoport vezetője látja el aláírással, egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelőségét.

22.) részére, ahol ennek tényét az elszámoló lapra rávezetik.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

23. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység feladat és hatáskörébe tartozó, ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtásának munkakör átadásakor fennálló helyzetéről átfogó képet adjon. A jegyzőkönyv különösen térjen ki:

 • az ellenőrzési tervben előírt feladat időarányos teljesítésére,
 • a képviselő-testület, illetve bizottságok által meghatározott feladatok végrehajtására,
 • a polgármester, továbbá a jegyző által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására,
 • a gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretek tételes elszámolására,
 • a munkakör átadását követő időszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira,
 • a külső és belső ellenőrzések megállapításaira, adataira.

24. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a vezetői megbízással, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos munkaügyi eljárás részeként kell kezelni.

25. A munkakör átadás-átvétele esetén az ügyintéző az ügyiratokkal előadói munkanaplója alapján köteles elszámolni.

26. A közszolgálati jogviszony megszűnése, továbbá belső áthelyezés esetén, illetve a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelőzően a köztisztviselő köteles a nevére iktatott, véglegesen elintézett ügyiratokat irattározni.

27. Az irattározást követően kerül sor a munkakör átadás-átvételére, melynek során rendelkezni kell a munkafolyamatban lévő iktatott ügyiratok további intézéséről, rögzítve a már megtett közbenső intézkedéseket.

 

III. fejezet

 

A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának

 és elszámolásának rendje

28. A rendkívüli munkavégzést a jegyző - távolléte esetén az aljegyző - rendeli el. Az elrendelés írásban történik.

29. Az elrendelés tartalmi követelményei:

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • a hivatal megnevezése,
 • a rendkívüli munkavégzés időpontjának meghatározása kezdő és befejező időponttal (……év…………….hó…..nap………..óra……perc),
 • a munkavégzéssel érintett köztisztviselő, ügykezelő neve, beosztása,
 • a köztisztviselők, ügykezelő aláírása a rendkívüli munkavégzés elrendelésének tudomásulvételéről,
 • a rendkívüli munkavégzés elrendelésének dátuma és időpontja,
 • a jegyző aláírása, pecsét.

30. A rendkívüli munkavégzés munkanapon történő elrendelésének szabályai:

31. A rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára akkor lehet rendkívüli munkavégzést a foglalkoztatás kapcsán elrendelni, ha a rendkívüli munkavégzés elrendelésének tényét a rendes munkaidő lejárata előtt legalább 4 órával ismertetik az érintettel.

32. Az adott napon rendes szabadságon lévő munkavállaló számára akkor lehet csak rendkívüli munkavégzést elrendelni, ha az adott feladatot egyéb módon várhatóan nem lehet elvégezni.

33. Pihenőnap és munkaszüneti napon végzendő munkát legalább a rendkívüli munkavégzést megelőző munkanapon közölni kell az érintettel.

34. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének indokoltságáért a jegyző – távolléte esetén az aljegyző – tartozik felelősséggel.

35. e) Külön indokolt a rendkívüli munkavégzés elrendelése, ha:

 • képviselő-testületi ülésen a hivatal dolgozójának jelenléte indokolt, mert
 • részt vett előterjesztés összeállításában,
 • szaktudására, tájékoztatására szükség lehet,
 • közigazgatási határidők betartása csak így lehetséges,
 • olyan feladat ellátására kerül sor, melynek időpontja a rendes munkaidőn kívüli időre esik (pl.: választás lebonyolítása, stb.),
 • REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MINTÁT INGYENESEN!

 • a rendkívüli munkavégzést elrendelő dokumentumokat évenként elkülönítve kell gyűjteni.

36. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartását ………………….. ügykezelő

37. folyamatosan és naprakészen vezeti. A nyilvántartásba a saját adatai tekintetében a köztisztviselőnek, ügykezelőnek betekintési joga van.

38. A rendkívüli munkavégzés miatt munkával töltött időt a jelenléti ívre a köztisztviselőnek, ügykezelőnek be kell jegyeznie.

39. A nyilvántartás vezetése adott éven belül, havi kimutatással történik. Az elrendelt és a kivett túlórák számszaki egyezőségének fenn kell állni, mely egyezőséget havonta ellenőrizni kell.

40. A nyilvántartás

 • tartalmazza a szabadidő keletkezésével kapcsolatos részletes információkat is,
 • egyértelműen meghatározza a szabadidő ellentételezésének formáját,
 • szabadidő keletkezésével kapcsolatos adataihoz csak megfelelő, ellenőrizhető dokumentumok alapján lehet bejegyzést tenni (köztisztviselők, ügykezelők jelenléti íve, jegyzőkönyv jelenléti íve, stb.),
 • szabadidő ellentételezésével kapcsolatos adataihoz a szabadidő engedélyek alapján lehet bejegyzést tenni.

A nyilvántartáshoz meg kell őrizni köztisztviselőnként, ügykezelőnként a nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat.

41. A rendkívüli munkavégzés időtartalmát nem szabad kerekíteni, minden esetben a pontos időtartammal; óra, perccel kell elszámolni.

42. Az elrendelt munkaórákat elsősorban szabadidővel kell megváltani. Amennyiben erre az adott, továbbá a tárgyhónapot követő hónapban nincs lehetőség, úgy pénzben kell megváltani. A szabadidő kiadása, vagy megváltása csak engedélyezést követően lehetséges. Erre a célra a szabadidő engedély nyomtatvány szolgál. Ennek alapján kerülhet sor a tényleges számfejtési dokumentumok elkészítésére.